Minimal Collection - Snowflake Obsidian Stone Bracelet